Досегашните цени, кои за овие реони изнесуваа од 1.600 до 400 денари за населено и воннаселено место, во различни општини. Одлуката за законските корекции на цените за градежно земјиште и постапките за негово отуѓување Владата ги донела на последната седница.