Еве кој добил, а кој не, субвенции од Општина Прилеп за велосипеди


За субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Прилеп за купување на велосипеди за 2022 година. Во прилог ги објавуваме листите на баратели кои ги исполниле, односно не ги исполниле критериумите субвенционирање / надоместување на дел од трошоците за купување на велосипед за 2022 година.

Од вкупно 415 баратели, 402 ги исполниле критериумите, додека 13 не ги исполниле критериумите за надомест на дел од трошоците за купување велосипеди за 2022 година.

 

ЛИСТА НА БАРАТЕЛИ КОИ ГИ ИСПОЛНИЛЕ УСЛОВИТЕ 

Р.бр Име и презиме на барателот
1 Круме Чесноски
2 Дарко Тасески
3 Панче Илиески
4 Горан Димитриоски
5 Маринела Конеска
6 Гоце Кочоски
7 Симона Стојаноска
8 Миле Иваноски
9 Златко Кузманоски
10 Сашо Петковски
11 Леонид Ристески
12 Илчо Мирчески
13 Ангела Новеска
14 Марија Аџиоска
15 Менка Паскоска
16 Звонко Црвенкоски
17 Роберт Здравески
18 Маријана Јовеска
19 Цена Јорданоска
20 Јован Божиноски
21 Маријанче Тодороски
22 Киро Здравески
23 Горан Ѓорѓиоски
24 Рубинчо Петрески
25 Јагода Ивческа
26 Лилјана Трајкоска
27 Маја Тасеска
28 Пеце Недески
29 Марио Тошески
30 Шефки Мемедоски
31 Катерина Велеска
32 Робер Илиески
33 Ивона Шекероска
34 Мирјана Стојческа Ѓорѓиоска
35 Андреј Каламукоски
36 Гоце Трајкоски
37 Андреј Јованоски
38 Јане Јовески
39 Игор Илиоски
40 Сара Колевска
41 Јованка Велјаноска
42 Емилија Адамческа-Здравеска
43 Благица Трајкоска
44 Виктор Димитриоски
45 Виолета Трајкоска
46 Моника Кироска
47 Игор Кантарџиевски
48 Марјан Колчакоски
49 Здравко Чолаковски
50 Марјан Спиркоски
51 Славчо Митрески
52 Христина Сливоска
53 Филип Петрески
54 Калина Секулоска
55 Гоце Крстески
56 Славчо Мирчески
57 Дарко Димоски
58 Марјан Настески
59 Звонко Златески
60 Александар Илиески
61 Марика Цветаноска
62 Кристина Бошеска
63 Билјана Ангелевска
64 Марко Јосифоски
65 Боби Глигороски
66 Натали Аџиоска
67 Даниела Миленкоска
68 Љубица Ацеска
69 Христијан Бошкоски
70 Роберт Стојкоски
71 Рубинчо Алексоски
72 Гоце Мидоски
73 Светлана Талева
74 Дарко Николоски
75 Ивана Ристески
76 Драган Бошкоски
77 Кире Тошески
78 Методија Апостолоски
79 Даниела Костадиновска
80 Елена Грујоска
81 Гоце Димитриески
82 Маја Манева
83 Александар Мрчески
84 Тодор Ристески
85 Оливер Јанески
86 Лидија Кукеска
87 Весна Шереметкоска
88 Соња Јандреска
89 Михаил Петкоски
90 Елена Илиоска
91 Даниел Димоски
92 Христина Котеска
93 Силвана Секулоска
94 Милан Здравески
95 Езерка Базеркоска
96 Зоран Илиески
97 Жарко Ристески
98 Сара Павлоска
99 Снежана Бунтеска
100 Елена Нацески
101 Ивона Кадинец
102 Сашо Димитриески
103 Славчо Ѓорѓиоски
104 Менде Чулески
105 Ване Макалоски
106 Ѕвонко Трајкоски
107 Гоце Јанчески
108 Жарко Илиески
109 Горан Петрески
110 Дарко Катушев
111 Марија Дулевска
112 Маријана Петреска
113 Тања Јовеска
114 Ирена Кочоска
115 Владимир Јордановски
116 Благојче Трајкоски
117 Анета Мавроска
118 Зоран Велјаноски
119 Мери Ѓорѓиевска
120 Љупче Дичоски
121 Алекса Манатароски
122 Трајче Трајковски
123 Ирена Илиоска
124 Даниел Бошковски
125 Ана Рибар
126 Мариче Кусибојовска
127 Гордана Топчиоска
128 Горан Цветкоски
129 Маја Илиеска
130 Билјана Тодороска
131 Соња Талеска
132 Мери Митреска
133 Каролина Тренеска
134 Мартин Видевски
135 Моника Илиоска
136 Ѓоко Здравески
137 Каролина Карапееска
138 Лиљана Бошеска
139 Дафина Настеска
140 Наташа Бошески
141 Дејан Јанкулоски
142 Владимир Стеваноски
143 Трајко Милевски
144 Моника Митреска
145 Горан Секулчески
146 Дејан Темелкоски
147 Александар Парапански
148 Натали Рујаноска
149 Ѓорѓија Иваноски
150 Кире Стојаноски
151 Ќиро Стојаноски
152 Живко Јанкулоски
153 Дејан Котески
154 Марјан Трајковски
155 Олгица Велјаноски
156 Јагода Здравкоска
157 Сашо Костадиноски
158 Ана Тинтор
159 Жарко Михајлоски
160 Игорче Трајкоски
161 Филип Волканоски
162 Златко Дивјакоски
163 Петра Николоска
164 Весна Мрмеска
165 Јулијана Петкоска
166 Илчо Петкоски
167 Александар Станкоски
168 Валентина Талеска
169 Миле Кимоски
170 Диме Ивчески
171 Кирил Тодороски
172 Фросина Баческа
173 Илија Звездоски
174 Марика Трајкоска
175 Емилија Филипоска
176 Зора Јовановска
177 Кристина Недеска Чакреска
178 Алекса Петрески
179 Каролина Таневска
180 Ѓорѓи Боцески
181 Татјана Тодороска
182 Јагода Стојаноска
183 Вера Митревска
184 Горан Сотироски
185 Христијан Мицески
186 Методија Пуличоски
187 Гоце Димитриески
188 Дејан Стојаноски
189 Симона Колароска
190 Јасмина Гаралоска
191 Душко Мургоски
192 Христијан Цветановски
193 Бојан Војнески
194 Бисера Јованоска
195 Мартина Дунимаглоска
196 Тони Николоски
197 Милена Крстеска
198 Бети Степаноска
199 Филип Ѓорѓиовски
200 Маргарита Цветкоска
201 Дејан Димески
202 Даниела Жарчева
203 Јасмина Тодороска Стојкоска
204 Валентин Трајкоски
205 Билјана Трајкоска
206 Благоја Трпкоски
207 Дарко Јовески
208 Милка Јошевска
209 Мартин Момироски
210 Филип Јовески
211 Оливер Митроски
212 Војне Мицкоски
213 Александар Стамески
214 Зоран Качаков
215 Александра Нестороски
216 Зоран Ристевски
217 Гоце Ковилоски
218 Сашко Аризанкоски
219 Благоја Аризанкоски
220 Виолета Ристеска
221 Владимир Стојаноски
222 Мимоза Димеска
223 Лила Трајковска
224 Христијан Думбалоски
225 Јове Бопков
226 Рубинчо Саботкоски
227 Јован Сркески
228 Мирко Наумоски
229 Гоце Талимџиоски
230 Мирјана Стефаноска
231 Христијан Димески
232 Каролина Чаушоска
233 Наташа Ѓорѓиоска
234 Габриела Белистојаноска
235 Ѓорѓи Стојаноски
236 Марјанчо Тодороски
237 Ирена Јованоска
238 Калина Ѓорѓиоска
239 Кире Илиоски
240 Гордана Лозановска
241 Игор Митрески
242 Јасмина Ржаникоска
243 Сотир Христоски
244 Леонора Крстеска
245 Игор Тодороски
246 Горан Цветкулески
247 Сања Димеска
248 Горан Јованоски
249 Иле Челебитов
250 Тони Атанасоски
251 Николче Димитриоски
252 Жанета Самарџиоска
253 Јованчо Кусески
254 Златка Фукароска
255 Евда Спиркоска
256 Атанас Кочоски
257 Дарко Тренчески
258 Илија Стојаноски
259 Камелија Јосифоска
260 Кети Станкоска
261 Ирена Богеска
262 Љупчо Чагороски
263 Горан Илиоски
264 Рубин Котески
265 Горица Тасеска
266 Атиљан Мамудоски
267 Александар Слабакоски
268 Зоранчо Велкоски
269 Томе Шукуроски
270 Лидија Атанасоска
271 Олгица Трајкоска
272 Жарко Атанасоски
273 Дамјан Ачкоски
274 Златко Батлески
275 Маја Петреска
276 Љубен Иваноски
277 Никола Рикалоски
278 Мирјана Иваноска
279 Слаѓана Велкоска
280 Тони Николоски
281 Весна Шапкоски
282 Милан Димоски
283 Петар Илиоски
284 Брајан Петкоски
285 Стојанче Јосифоски
286 Рампо Макешоски
287 Горан Темелкоски
288 Менде Чавлески
289 Трајче Раески
290 Слободанка Огненоска
291 Оливера Паризоска
292 Александра Цветаноска
293 Бојан Базеркоски
294 Трајче Калцоски
295 Ангела Стојаноска
296 Владимир Момироски
297 Горан Јанески
298 Филип Јорданоски
299 Ице Самарџиоски
300 Роза Петковска
301 Душко Тушески
302 Наташа Ачански
303 Елизабета Цвејкоска
304 Миле Бајрамчески
305 Лилјана Азманоска Димеска
306 Мартин Ѓоргиески
307 Ана Ѓорѓиоска
308 Филип Дамески
309 Светла Велеска
310 Татјана Стојаноска
311 Јана Мицеска
312 Габриела Ѓорѓиоска
313 Маријана Севдиќоска
314 Ратко Музоски
315 Николче Петрески
316 Александар Штаргоски
317 Андреј Танески
318 Влатко Шејкероски
319 Ивана Зајкоска
320 Кире Тренкоски
321 Божидар Анѓелески
322 Мирослава Калајџијевска Николоска
323 Михаела Велкоска
324 Биљана Јовеска
325 Зоран Рулески
326 Гоце Цветкоски
327 Славица Ерманоска
328 Благица Кусеска
329 Виктор Велјаноски
330 Владимир Илиоски
331 Викторија Богојевска
332 Драган Новоселец
333 Ило Синадиноски
334 Горица Павлеска
335 Маја Талеска
336 Филип Мојсоски
337 Билјана Илиоска
338 Сања Атанасоска
339 Пеце Спасески
340 Кристијан Спасевски
341 Тања Стојкоска Маркоска
342 Марија Малкадиоска
343 Методија Иваноски
344 Желин Трајановски
345 Бранко Јованоски
346 Маја Мојсоска
347 Антонио Стојоски
348 Емилија Јованоска
349 Бошко Талески
350 Зорица Кочоска
351 Миле Попоски
352 Владимир Маркоски
353 Татјана Ѓорѓиева
354 Мартин Крстески
355 Андреа Пупунческа
356 Виктор Најдоски
357 Алмира Рустемоска
358 Мариче Трајкоска
359 Зоран Димески
360 Мирко Стојкоски
361 Горанче Арсовски
362 Матилда Димеска
363 Цветанка Михајлоска Ѓорѓиоска
364 Златко Стевчески
365 Марјан Атанасоски
366 Дрита Митревска
367 Сашо Христоски
368 Ратко Бошески
369 Никола Димоски
370 Дејанче Јосифоски
371 Кети Јовановска
372 Катерина Попоска
373 Гоце Конески
374 Розетка Ристеска
375 Давид Бошкоски
376 Мери Цветкоска
377 Влатко Чавлески
378 Себиха Османоска
379 Ваљбона Танаскоска
380 Љубен Мишески
381 Диме Врглевски
382 Борјан Ристески
383 Валентина Јованоска
384 Фредерика Мицкоска-Игеска
385 Гордана Деспотоска
386 Гоце Трајаноски
387 Оливер Маркоски
388 Кире Кулески
389 Андреј Стојовски
390 Ратка Митреска
391 Здравка Чешелкоска
392 Билјана Христоска
393 Крста Смилкоска
394 Андријана Јованова
395 Ивона Димоска
396 Менче Цивкароска
397 Горанчо Мојсоски
398 Катерина Терпо
399 Зоран Наумоски
400 Дарко Јованоски
401 Мимоза Јовческа
402 Блаже Ристески

 

ЛИСТА НА БАРАТЕЛИ КОИ НЕ ГИ ИСПОЛНИЛЕ УСЛОВИТЕ 

 

Р.бр Име и презиме на барателот
1 Марјанчо Конески
2 Андреа Илиеска
3 Методија Јорданоски
4 Маја Илиоска
5 Роза Глигороска
6 Ана Митриќеска
7 Игор Јовески
8 Дарко Митриќески
9 Дејан Ацески
10 Христина Јованоска
11 Горан Митрески
12 Тајна Ристеска
13 Анета Бурнеска Бачановска

Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа, што се однесува на текст фотографија видео без дозвола од редакцијата на ИНФО КОМПАС.

Можеби ќе ве интересира

Следете не на facebook

 

Вашата поддршка многу ни значи