Балканскиот рис и официјално стана критично загрозено животно за кое се потребни итни мерки за заштита

Во рамки на 37-та средба на Комитетот на Бернската Конвенција во Стразбур, балканскиот рис (Lynx lynx balcanicus) е ставен во

Read more